ഏവര്‍ക്കും പുതുവത്സരാശംസകള്‍
............മോഡല്‍ ഗവ.യുപി സ്കൂള്‍ കാളികാവ്................... വിജ്ഞാന വിശുദ്ധിയുടെ വിദ്യാലയം ........................ സ്ഥാപിതം 1915 ............. ....

2011, ഒക്‌ടോബർ 7, വെള്ളിയാഴ്‌ച


THE GREEDY MINISTER

Once there lived an oldman.He was a farmer. He had a child named Ramu.He was motherless. He was very good at his studies. When he was free, he helped his father in the field.Their cottage were behind a palace.The palace belonged to the king Udayavarma.His wife was a beautiful women named Sreedevi.They had no children so they were very sad.They loved the farmer and his son.They decided to take that boy. Unwillingly farmer sent their son to the palace.Then the king gave so many goldcoins to him.The king requested the farmer to leave the village.The minister took the opportunity to kill the king and the queen and left the child in the forest.

            After many years the farmer visited the palace to see his son but he could not see his son there.Then the minister was the king of the palace.The farmer asked the minister where his son was.Minister said that he had die.Then the farmer went to the forest.Then he saw his son.Then the son told his father what happened.Then they told the real story to village and all the people went the palace and killed the minister.The farmers son became the real king of the palace.

                                                                             
                                                              APARNA.C
                                                               7B

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ